Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky dohodnuté medzi sprostredkovateľom a záujemcom:


Článok I. – Predmet zmluvy

1.1 Sprostredkovateľ je právnická osoba realizujúca podnikateľské oprávnenie v predmete činnosti podľa Obchodného registra

1.2 Záujemca je výlučným vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností špecifikovaných v článku II. bod 2.1 zmluvy o sprostredkovaní, ktorý prejavil svoju slobodnú a vážnu vôľu odpredať tieto nehnuteľnosti tretej osobe za zmluvných podmienok a náležitostí dohodnutých zmluvou o sprostredkovaní a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3 Touto zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť Kúpnu zmluvu, Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve alebo inú zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam (ďalej aj ako „Sprostredkúvaná zmluva“) s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú odplatu (províziu).

1.4 Výška kúpnej ceny navrhnutá Záujemcom, za ktorú budú nehnuteľnosti ponúkané, môže byť znížená iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Záujemcu. Za súhlas so znížením Kúpnej ceny sa považuje tiež prípadný podpis Kúpnej zmluvy, Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve alebo inej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam.

1.5 Záujemca podpisom nevýhradnej zmluvy o sprostredkovaní a týchto všeobecných obchodných podmienok splnomocňuje a poveruje Sprostredkovateľa, aby s tretími osobami ako záujemcami o kúpu nehnuteľnosti uzatváral rezervačné zmluvy a preberal od nich zálohu na zaplatenie kúpnej ceny. Záujemca svojim podpisom udeľuje Sprostredkovateľovi plnomocenstvo ku všetkým právnym a faktickým úkonom a rokovaniam so Záujemcom, ktoré sú vhodné, potrebné a nevyhnutné k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve alebo inej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam.

1.6 Sprostredkovateľ je oprávnený vyvíjať činnosť pri sprostredkovaní prevodu nehnuteľností pre tretie osoby ako záujemcov o kúpu nehnuteľnosti.

 

Článok II. – Povinnosti a práva Sprostredkovateľa

2.1 Sprostredkovateľ sa zaväzuje riadne vykonať sprostredkovateľskú činnosť v prospech záujemcu a podľa potreby prizvať a spolupracovať s ďalšími realitnými kanceláriami a podľa dohody s nimi rozdeliť províziu dohodnutú podľa zmluvy o sprostredkovaní.

2.2 Sprostredkovateľ je oprávnený prezentovať nehnuteľnosti formou propagácie na internetových stránkach sprostredkovateľa a jeho zmluvných partnerov, formou inzerátov v denníkoch s regionálnou a celoštátnou pôsobnosťou, formou odborných tlačových médií, resp. akoukoľvek inou formou podľa voľby Sprostredkovateľa.

2.3 Sprostredkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi skutočnosti dôležité pre uzavretie Sprostredkúvanej zmluvy.

2.4 Sprostredkovateľ je povinný oznámiť Záujemcovi skutočnosť, že zo strany tretej osoby ako záujemcu o kúpu nehnuteľnosti došlo k zloženiu rezervačnej zálohy. Za oznámenie sa pre účely tejto zmluvy rozumie aj osobné alebo telefonické oznámenie záujemcovi. Po tomto oznámení je záujemca povinný zrušiť zmluvy o sprostredkovaní s tretími osobami.

 

Článok III. – Odplata (provízia) a jej splatnosť

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak na základe tejto zmluvy o sprostredkovaní dôjde k uzatvoreniu Sprostredkúvanej zmluvy, zaväzuje sa Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi províziu dohodnutú v článku II. bod 2.4 zmluvy o sprostredkovaní, a to v plnej výške v hotovosti alebo vkladom na bankový účet Sprostredkovateľa uvedený v článku I. bod 1.1 zmluvy o sprostredkovaní, najneskôr do troch dní odo dňa jej vyúčtovania Sprostredkovateľom. Za zaplatenie provízie Záujemcom sa považuje i započítanie sumy vo výške zodpovedajúcej provízii so zálohou na zaplatenie kúpnej ceny zloženej Záujemcom o kúpu podľa rezervačnej zmluvy.

3.2 V prípade, že bude pričinením Sprostredkovateľa uzatvorená Sprostredkúvaná zmluva, v ktorej bude skutočná kúpna cena nehnuteľností vyššia než kúpna cena určená podľa článku II., bod 2.3 tejto zmluvy o sprostredkovaní, zmluvné strany sa dohodli, že provízia Sprostredkovateľa bude zvýšená o sumu rovnajúcu sa polovici rozdielu medzi kúpnou cenou skutočne dosiahnutou a kúpnou cenou podľa článku II., bod 2.3 zmluvy o sprostredkovaní.

 3.3 Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu naplnením podmienok uvedených v bode 3.1 tohto článku.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na províziu vznikne Sprostredkovateľovi aj vtedy, keď Kúpna zmluva, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve alebo iná zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam, bude uzatvorená do jedného roka po skončení tejto zmluvy o sprostredkovaní, pokiaľ bude uzatvorená medzi Záujemcom alebo jemu blízkou osobou a treťou osobou, ktorá bola Záujemcovi predstavená alebo inak navrhnutá či doporučená Sprostredkovateľom v priebehu trvania tejto zmluvy o sprostredkovaní.

3.5 Záloha – zábezpeka zložená Sprostredkovateľovi treťou osobou ako záujemcom o kúpu nehnuteľnosti v súlade s uzavretou zmluvou o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, sa započíta podľa výšky tejto zálohy ako celková alebo čiastočná úhrada provízie Záujemcom patriacej Sprostredkovateľovi.

3.6 V prípade, ak by Sprostredkovateľovi vznikli iné, ďalšie náklady, ktoré musel vynaložiť v súvislosti s predajom nehnuteľnosti, napríklad úhrada za vypracovanie znaleckého posudku, správne a iné poplatky, úhrada za vypracovanie geometrického plánu alebo iné poplatky, je Záujemca povinný ich uhradiť po ich preukázaní.

 

Článok IV. – Výhradnosť alebo nevýhradnosť zmluvy o sprostredkovaní

4.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že záujemca môže nehnuteľnosť inej tretej osobe predávať aj sám, prípadne prostredníctvom iných fyzických alebo právnických osôb vykonávajúcich činnosť realitných kancelárií. Záujemca je však povinný zdržať sa akýchkoľvek právnych alebo faktických úkonov brániacich sprostredkovateľovi vo výkone jeho práv a povinností podľa tejto zmluvy o sprostredkovaní.

4.2 Ak však zabezpečí sprostredkovateľ tretiu osobu ako záujemcu o kúpu nehnuteľnosti v súlade s touto zmluvou, ktorý bude akceptovať navrhovanú cenu a zloží sprostredkovateľovi dohodnutú zálohu – zábezpeku, záujemca od tohto okamihu nemá právo ponúkať predmetné nehnuteľnosti inej tretej osobe prípadne inej realitnej kancelárií alebo prostredníctvom iných realitných kancelárií, ani realizovať akékoľvek iné faktické alebo právne úkony smerujúce k prevodu nehnuteľnosti. Porušenie tejto povinnosti zo strany Záujemcu je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške provízie podľa tejto zmluvy. Zmluvná pokuta nezbavuje Záujemcu povinnosti nahradiť Sprostredkovateľovi prípadnú škodu, ktorá mu týmto vznikne.

4.3 Sprostredkovateľ sa so záujemcom môžu dohodnúť aj na uzavretí výhradnej Sprostredkúvanej zmluvy, pričom výhradnosť spočíva v tom, že záujemca po podpísaní takejto zmluvy nemá právo predmetnú nehnuteľnosť ponúkať na predaj prostredníctvom inej realitnej kancelárie, inej osoby alebo sám

 

Článok V. – Záväzok mlčanlivosti, Obchodné tajomstvo a Ochrana osobných údajov

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí tejto zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto zmluvy a zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej zmluvnej strany.

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení ich povinností podľa tejto zmluvy rešpektovať a dodržiavať obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, a to najmä: a) nezverejniť údaje, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo tretím osobám, b) zabezpečiť, aby uvedené údaje neboli sprístupnené tretím osobám, c) zabezpečiť listiny, vrátane fotokópií obsahujúcich informácie, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, pred zneužitím tretími osobami.

5.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že povinnosť podľa bodu 1. a 2. tohto článku rovnako zaväzuje aj ich zamestnancov a tretie osoby, ak sa pri plnení svojej pracovnej náplne môžu k takýmto informáciám dostať.

5.4 Podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení dáva Záujemca Sprostredkovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním a využívaním jeho osobných údajov, vrátane osobitných kategórií osobných údajov v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy o sprostredkovaní, ako aj výslovný súhlas s poskytovaním a sprístupnením osobných údajov na účely spracúvania tretím osobám vyskytujúcim sa v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj súhlas získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov na nosič informácií.

 

Článok VI. – Zabezpečenie záväzkov

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute tak, že pre prípad, ak Záujemca poruší svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy o sprostredkovaní a všeobecných obchodných podmienok, zaväzuje sa popri splnení svojich záväzkov, zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške provízie dohodnutej podľa tejto zmluvy o sprostredkovaní, pokiaľ táto zmluva už neurčuje inú výšku zmluvnej pokuty v nejakom jej osobitnom ustanovení. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o vzniku nároku sprostredkovateľa na zmluvnú pokutu.

6.2 Porušenie zmluvných povinností zakladajúce nárok Sprostredkovateľa a povinnosť Záujemcu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa pre účely tejto zmluvy rozumejú najmä porušenia povinností Záujemcu podľa článku III, článku V., článku VI. a článku VIII. bodu 8.8 tejto zmluvy, ako aj všetky prípady, ak sa preukáže, že akékoľvek prehlásenia Záujemcu obsiahnuté v zmluve o sprostredkovaní a týchto všeobecných obchodných podmienkach sa ukáže nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo iným spôsobom klamlivé.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením právnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a že Sprostredkovateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

 

Článok VII. – Doba trvania zmluvy

7.1 Táto zmluva o sprostredkovaní sa skončí uplynutím dohodnutej doby jej trvania podľa článku II. bod 2.5 zmluvy o sprostredkovaní.

7.2 Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy sa táto môže ukončiť písomne, a to písomnou dohodou zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany dohodnú na ukončení tejto zmluvy pred uplynutím doby jej trvania, sú povinní v písomnej dohode uviesť deň ku ktorému sa zmluva o sprostredkovaní skončí. Ak deň ukončenia zmluvy nie je v dohode uvedený, skončí sa zmluva nasledujúceho dňa po dni, kedy bola písomná dohoda podpísaná obidvomi zmluvnými stranami.

7.3 V prípade, ak bola zmluva o sprostredkovaní uzavretá na dobu neurčitú, zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovateľ i Záujemca sú oprávnení jednostranne vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota sú dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I. tejto zmluvy o sprostredkovaní.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o sprostredkovaní zaniká vyhlásením konkurzu na majetok Sprostredkovateľa alebo Záujemcu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku Sprostredkovateľa alebo Záujemcu.

7.5 Zmluva o sprostredkovaní zaniká tiež v prípade, ak Záujemca uzatvorí Kúpnu zmluvu, Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve alebo inú zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam s treťou osobou bez súčinnosti Sprostredkovateľa v prípade uzatvorenej nevýhradnej zmluvy o sprostredkovaní a o predmetnej skutočnosti písomne, najneskôr do troch dní informuje Sprostredkovateľa s oznámením generálií a kontaktných údajov tejto tretej osoby, s výnimkou prípadov uvedených v Článku III. bode 3.4 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok VIII. – Povinnosti Záujemcu

8.1 Záujemca je povinný poskytovať súčinnosť nevyhnutnú k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve alebo inej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam s treťou osobou ako záujemcom o kúpu nehnuteľnosti. Záujemca je povinný bezodkladne realizovať všetky faktické a právne úkony a poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú k vkladu záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech poskytovateľa úveru, pokiaľ bude tretia osoba ako záujemca o kúpu nehnuteľnosti financovať predmetnú kúpu prostredníctvom úveru alebo pôžičky.

8.2 Záujemca je povinný po predchádzajúcej dohode umožniť Sprostredkovateľovi a ním povereným osobám vykonávať s tretími osobami ako záujemcami o kúpu nehnuteľnosti miestnu obhliadku nehnuteľnosti a je povinný im sprístupniť celú nehnuteľnosť vrátane príslušenstva.

8.3 Záujemca je povinný pravdivo a úplne informovať Sprostredkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať relevantný význam pre uzatvorenie zmluvy s treťou osobou ako záujemcom o kúpu nehnuteľnosti.

8.4 Záujemca prehlasuje, že na nehnuteľnosti neuzavrel k okamihu uzavretia tejto zmluvy o sprostredkovaní s tretími osobami žiadnu kúpnu zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve alebo inú zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam. Súčasne prehlasuje, že oboznámil Sprostredkovateľa s tým, že prebiehajú súdne, exekučné, sprá vne, ani iné konania, ktorými by si tretie osoby alebo správne orgány uplatňovali akékoľvek práva a povinnosti k prevádzaným nehnuteľnostiam. Záujemca ďalej vyhlasuje, že najneskôr ku dňu uzavretia sprostredkovávanej zmluvy budú vyrovnané všetky prípadné nedoplatky za úhrady za plnenia poskytované s užívaním nehnuteľnosti, ako aj iné platby spojené s jej vlastníctvom alebo užívaním alebo výšku nedoplatku oznámi sprostredkovateľovi pri podpísaní Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti.

8.5 Záujemca prehlasuje, že je oprávnený s nehnuteľnosťami disponovať a prevádzať vlastnícke právo k nim alebo prevádzať členské právo k bytu, pričom jeho dispozičné oprávnenia vyplývajú z právneho stavu zapísaného na liste vlastníctva v rozhodnom čase alebo z členstva v bytovom družstve.

8.6 Záujemca výslovne prehlasuje, že na Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, práva tretích osôb ani iné právne povinnosti alebo vady, o ktorých by Sprostredkovateľa vopred neinformoval. Záujemca ďalej výslovne prehlasuje, že nemá žiadne iné záväzky, ktoré by mohli znamenať obmedzenie, sťaženie či faktickú alebo právnu nemožnosť výkonu vlastníckeho práva tretej osoby ako záujemcu o kúpu nehnuteľností a že v súvislosti s nehnuteľnosťami nezamlčal sprostredkovateľovi žiadne podstatné údaje a skutočnosti a oboznámil Sprostredkovateľa so všetkými faktickými a právnymi skutočnosťami, najmä faktickými vadami nehnuteľností, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na predaj nehnuteľností alebo stanovenie požadovanej Kúpnej ceny.

8.7 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo inej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam zo strany tretej osoby ako kupujúceho, resp. v prípade akéhokoľvek iného zániku kúpnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo inej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam, Záujemca nemá akýkoľvek nárok na domáhanie sa vyplatenej provízie, alebo zálohy na províziu od Sprostredkovateľa.

8.8 Ak Sprostredkovateľ v zmysle podmienok dohodnutých v sprostredkovateľskej zmluve za účelom sprostredkovania predaja nehnuteľností uzavrie rezervačnú zmluvu, záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a túto nehnuteľnosť predať tretej osobe, ktorá túto rezervačnú zmluvu so Sprostredkovateľom podpísala. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za porušenie povinností na strane Záujemcu.

 

Článok IX. – Záverečné ustanovenia

9.1 Právne vzťahy zmluvou o sprostredkovaní výhradnou či nevýhradnou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi.

9.2 Všetky prípadné doterajšie ústne a písomné dohody a dojednania zmluvných strán týkajúce sa rokovaní ohľadom tejto zmluvy o sprostredkovaní, strácajú dňom uzavretia zmluvy platnosť a sú plne uzatvorenou zmluvou o sprostredkovaní nahradené.

9.3 Zmluva o sprostredkovaní spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, z ktorých ma každý rovnopis povahu originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise zmluvy.

9.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sú od tohto dňa svojimi prejavmi vôle viazané.

9.5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami, ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami, čím vyjadrujú svoj súhlas a dodatky budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

9.6 V prípade, ak budú niektoré ustanovenia tejto zmluvy o sprostredkovaní alebo všeobecných obchodných podmienok neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné, nestáva sa neplatnou, nezákonnou alebo nevykonateľnou celá zmluva, ale ostatné ustanovenia ostávajú platné, zákonné a vykonateľné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku.

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že doručovať sa bude vždy na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I. tejto zmluvy, prípadne na adresu zmluvnej strany, aktuálne uvedenú v občianskom preukaze. Ak zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne túto prevziať alebo ju neprevezme v úložnej lehote na pošte, alebo sa zásielka vráti odosielateľovi so správou poštového doručovateľa, že je adresát neznámy, alebo nebol zastihnuteľný alebo si zásielku v odbernej lehote neprevzal, považuje sa deň uloženia na pošte alebo deň odopretia prevzatia zásielky za deň doručenia. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán zmení svoje identifikačné údaje, je povinná túto zmenu oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa zmeny. Ak nebola zmena oznámená, platia posledné známe údaje a povinná strana zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá neoznámením, resp. neskorým oznámením podstatných údajov druhej zmluvnej strane vznikne.

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená., vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

9.9 Právne vzťahy vzniknuté medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom sa spravujú príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.